उपसंचालक आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर कडील कंत्राटी अधिपरिचारिका यांची या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांनुसार अंतिम ज्येष्ठतासुची दि 31