कोविड १९ अंतर्गत तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात काम केलेल्‍या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत/राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत सामावून घेणेबाबत