सीपीएस डिप्‍लोमा एनबीई डिप्‍लोमा एनबीई डिग्री कोर्सेस साठी नीट पीजी २०२१ च्‍या परिक्षेमध्‍ये पात्र झालेल्‍या सेवांतर्गत वैदयकिय अधिकायांनी प्रवेश प्रक

Dated:06-01-2022

सीपीएस डिप्‍लोमा एनबीई डिप्‍लोमा एनबीई डिग्री कोर्सेस साठी नीट पीजी २०२१ च्‍या परिक्षेमध्‍ये पात्र झालेल्‍या सेवांतर्गत वैदयकिय अधिकायांनी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सादर करावयाच्‍या ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत


Document: सीपीएस डिप्‍लोमा एनबीई डिप्‍लोमा एनबीई डिग्री कोर्सेस साठी नीट पीजी २०२१ च्‍या परिक्षेमध्‍ये पात्र झालेल्‍या सेवांतर्गत वैदयकिय अधिकायांनी प्रवेश प्रक सीपीएस डिप्‍लोमा एनबीई डिप्‍लोमा एनबीई डिग्री कोर्सेस साठी नीट पीजी २०२१ च्‍या परिक्षेमध्‍ये पात्र झालेल्‍या सेवांतर्गत वैदयकिय अधिकायांनी प्रवेश प्रक( 491 के बी पी.डी.एफ )