समुदाय आरोग्‍य अधिकारी याचे उपसंचालक आरोग्‍य सेवा नाशिक परिमंडळ स्तरावरील समुपदेशाना बाबत