सार्वजनिक आरोग्य विभाग सरळसेवा भरती परीक्षा गट ड संवर्गातील नियमित क्षेत्रा कर्मचारी (फवारणी) पदाची गुणपत्रिका