गट क संवर्गातील आहारतज्ञ या पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी आणि गुणानुक्रमे प्राप्त गुणांची यादी नागपूर परिमंडळ