Bonded Medical Officer's Order

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे आदेश

     

Sr. no Name Department File Size (KB) Type of Document Date
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १ दि.१०.०२.२०१६   DHS ४९ PDF १०-०२-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २ दि.१०.०२.२०१६   DHS १४२ PDF १०-०२-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ३ दि.१०.०२.२०१६   DHS ४३ PDF १०-०२-२०१६
बंधपत्रित (विशेषज्ञ)आदेश ४ दि.१७.०२.२०१६   DHS ४६ PDF १७-०२-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ५ दि.१७.०२.२०१६   DHS ११८ PDF १७-०२-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ६ दि.०१.०३.२०१६   DHS १३१ PDF ०१-०३-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ७ दि.०५.०३.२०१६   DHS ८३ PDF ०५-०३-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ८ दि. १६.०३.२०१६   DHS २१३ PDF १६-०३-२०१६
बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ९ दि. १८.०३.२०१६   DHS ५३ PDF १८-०३-२०१६
१० बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १० दि. ३१.०३.२०१६   DHS ७२ PDF ३१-०३-२०१६
११ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ११ दि. ०५.०४.२०१६   DHS ६६ PDF ०५-०४-२०१६
१२ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १२ दि. ०५.०४.२०१६   DHS ५७ PDF ०५-०४-२०१६
१३ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १३ दि. २१.०४.२०१६   DHS ३८ PDF २१-०४-२०१६
१४ बंधपत्रित (विशेषज्ञ)आदेश १४ दि. २१.०४.२०१६   DHS २८ PDF २१-०४-२०१६
१५ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १५ दि. २२.०४.२०१६   DHS ६१ PDF २२-०४-२०१६
१६ बंधपत्रित (विशेषज्ञ)आदेश १६ दि. २२.०४.२०१६   DHS ३८ PDF २२-०४-२०१६
१७ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १७ दि. 0५.०५.२०१६   DHS ५६ PDF ०५-०५-२०१६
१८ बंधपत्रित (विशेषज्ञ)आदेश १८ दि. ०५.०५.२०१६   DHS ३६ PDF ०५-०५-२०१६
१९ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश १९ दि. १९.०५.२०१६   DHS ६८ PDF १९-०५-२०१६
२० बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २० दि. २८.०५.२०१६   DHS ६४ PDF २८-०५-२०१६
२१ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २१ दि. ०७.०६.२०१६   DHS ५५ PDF ०७-०६-२०१६
२२ बंधपत्रित (विशेषज्ञ)आदेश २२ दि. १४.०६.२०१६   DHS ३६ PDF १४-०६-२०१६
२३ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २३ दि. १४.०६.२०१६   DHS ४३ PDF १४-०६-२०१६
२४ बंधपत्रित(एमबीबीएस) वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत   DHS ६२५ PDF २५-०७-२०१६
२५ महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ(वेतनश्रेणी रु.१५६००-3९१०० ग्रेड पे ५४००)बंधपत्रित (विशे.) वैद्यकीय अधिकारी पदावर पुंनर्नियुक्ति देणेबाबत   DHS १९० PDF २५-०७-२०१६
२६ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २६ दि. ३०.०७.२०१६   DHS १२९० PDF ३०-०७-२०१६
२७ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २७ दि. ०१.०८.२०१६   DHS १२९० PDF ०१-०८-२०१६
२८ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २८ दि. ०४.०८.२०१६   DHS ५२२ PDF ०४-०८-२०१६
२९ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश २९ दि. २२.०८.२०१६   DHS १२०० PDF २२-०८-२०१६
३० बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ३० दि. २२.०८.२०१६   DHS ९७५ PDF २२-०८-२०१६
३१ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ३१ दि. ३१.०८.२०१६   DHS १६०० PDF ३१-०८-२०१६
३२ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ३२ दि. ३१.०८.२०१६   DHS ११०० PDF ३१-०८-२०१६
३३ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ३३ दि. ०७.०९.२०१६   DHS १९०० PDF ०७-०९-२०१६
३४ बंधपत्रित (एमबीबीएस)आदेश ३४ दि. ०९.०९.२०१६   DHS २१०० PDF ०९-०९-२०१६
३५ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ३५ दि १४.०९.१६  DHS १७०० PDF १४-०९-२०१६
३६ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ३६ दि १९.०९.१६  DHS १५८० PDF १९-०९-२०१६
३७ बंधपञित (अतिविशेषोपचार तज्ञ)वैद्यकीय अधिकारी आदेश ३७ दि १९.०९.१६  DHS १०२८ PDF १९-०९-२०१६
३८ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ३८ दि ३०.०९.१६  DHS २०८ PDF ३०-०९-२०१६
३९ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ३९ दि ३०.०९.१६  DHS २३६ PDF ३०-०९-२०१६
४० बंधपञित (अतिविशेषोपचार तज्ञ)वैद्यकीय अधिकारी आदेश ४० दि ३०.०९.१६  DHS १००४ PDF ३०-०९-२०१६
४१ बंधपञित(अतिविशेषोपचार तज्ञ)वैद्यकीय अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हता मध्ये दुरूस्ती करनेबाबत   DHS १००४ PDF ३०-०९-२०१६
४२ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ४२ दि १८.१०.१६  DHS ११५० PDF १८-१०-२०१६
४३ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ४३ दि १८.१०.१६  DHS १५९० PDF १८-१०-२०१६
४४ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ४४ दि २५.१०.१६  DHS २०१ PDF २५-१०-२०१६
४५ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ४५ दि २८.१०.१६  DHS १३२ PDF २८-१०-२०१६
४६ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ४६ दि २८.१०.१६  DHS १२१ PDF २८-१०-२०१६
४७ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ४७ दि ११.११.१६  DHS ६३६ PDF ११-११-२०१६
४८ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ४८ दि २२.११.१६  DHS २४०० PDF २२-११-२०१६
४९ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ४९ दि २४.११.१६  DHS ७६४ PDF २३-११-२०१६
५० बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५० दि ०२.०१.१७  DHS १८३० PDF ०२-०१-२०१७
५१ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ५१ दि ०४.०१.१७   DHS १५३५ PDF ०४-०१-२०१७
५२ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५२ दि १०.०१.१७  DHS २१०० PDF १०-०१-२०१७
५३ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५३ दि २०.०१.१७  DHS ११०० PDF २०-०१-२०१७
५४ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५४ दि २०.०१.१७  DHS ८०६ PDF २०-०१-२०१७
५५ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५५ दि ०४.०२.१७  DHS ४२१ PDF ०४-०२-२०१७
५६ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ५६ दि ०४.०२.१७  DHS १७६ PDF ०४-०२-२०१७
५७ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ५७ दि ०७.०२.१७  DHS ४२१ PDF ०७-०२-२०१७
५८ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५८ दि ०७.०२.१७  DHS १७६ PDF ०७-०२-२०१७
५९ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ५९ दि १५.०२.१७  DHS १६०० PDF १५-०२-२०१७
६० बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ६० दि १८.०२.१७  DHS ११०० PDF १८-०२-२०१७
६१ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ६१ दि २३.०२.१७  DHS ११०० PDF २३-०२-२०१७
६२ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ६२ दि २३.०२.१७  DHS २१०० PDF २३-०२-२०१७
६३ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ६३ दि ०६.०३.१७  DHS १८८ PDF ०६-०३-२०१७
६४ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ६४ दि २७.०३.१७  DHS ५२८० PDF २७-०३-२०१७
६५ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ६५ दि २७.०३.१७  DHS १०८० PDF २७-०३-२०१७
६६ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ६६ दि ३१.०३.१७  DHS २३०० PDF ३१-०३-२०१७
६७ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ६७ दि २०.०४.१७   DHS १३२५ PDF २०-०४-२०१७
६८ Bonded (MBBS) Order ६८ Date 20.04.17   DHS ७७१२ PDF 20-04-2017
६९ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ६९ दि २०.०४.१७   DHS २२८ PDF २०-०४-२०१७
७० बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७० दि ०५.०५.१७   DHS ३४७ PDF ०५-०५-२०१७
७१ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७१ दि ०९.०५.१७   DHS ६० PDF ०९-०५-२०१७
७२ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ७२ दि ०९.०५.१७   DHS ३५ PDF ०९-०५-२०१७
७३ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७३ दि ०९.०५.१७   DHS ६० PDF ०९-०५-२०१७
७४ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७४ दि ०५.०५.१७   DHS ७७६ PDF ०५-०५-२०१७
७५ बंधपञित (विशेषज्ञ) आदेश ७५ दि ०५.०५.१७   DHS ३३६ PDF ०५-०५-२०१७
७६ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७६ दि १५.०६.१७   DHS १८१ PDF १५-०६-२०१७
७७ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७७ दि १७.०६.१७   DHS १३०० PDF १७-०६-२०१७
७८ बंधपञित (एमबीबीएस) आदेश ७८ दि १७.०६.१७   DHS ४३०० PDF १७-०६-२०१७
७९ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ७९ दि २७.०६.१७   DHS ६३ PDF २७-०६-२०१७
८० बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८० दि २९.०६.१७   DHS ३९ PDF २९-०६-२०१७
८१ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८१ दि २९.०६.१७   DHS ६१ PDF २९-०६-२०१७
८२ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८२ दि ०६.०७.१७   DHS २६३ PDF ०६-०७-२०१७
८३ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ८३ दि १८.०७.१७   DHS ४८ PDF १८-०७-२०१७
८४ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८४ दि ३१.०७.१७   DHS ८७ PDF ३१-०७-२०१७
८५ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८५ दि ३१.०७.१७   DHS ४२ PDF ३१-०७-२०१७
८६ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८६ दि ११.०८.१७   DHS १०८ PDF ११-०८-२०१७
८७ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ८७ दि ११.०८.१७   DHS ४८ PDF ११-०८-२०१७
८८ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ८८ दि ११.०८.१७   DHS ४८ PDF ११-०८-२०१७
८९ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ८९ दि १९.०८.१७   DHS २५३ PDF १९-०८-२०१७
९० बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९० दि १२.०९.१७   DHS १५ PDF १२-०९-२०१७
९१ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ९१ दि १३.०९.१७   DHS ६४ PDF १३-०९-२०१७
९२ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९२ दि १३.०९.१७   DHS ९६ PDF १३-०९-२०१७
९३ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९३ दि १५.०९.१७   DHS ८० PDF १५-०९-२०१७
९४ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ९२ दि १५.०९.१७   DHS ७६ PDF १५-०९-२०१७
९४ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९४ दि २७.०९.१७   DHS ८२ PDF २७-०९-२०१७
९५ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ९३ दि ०४.१०.१७   DHS ६७ PDF ०४-१०-२०१७
९६ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९५ दि ०४.१०.१७   DHS ५९ PDF ०४-१०-२०१७
९७ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९६ दि १२.१०.१७   DHS ११५ PDF १२-१०-२०१७
९८ बंधपञित (एमबीबीएस) नियुक्ती आदेश ९७ दि १२.१०.१७   DHS ५९ PDF १२-१०-२०१७
९९ बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ९४ दि १२.१०.१७   DHS ४३ PDF १२-१०-२०१७
१०० बंधपञित (विशेषज्ञ) नियुक्ती आदेश ९५ दि १२.१०.१७   DHS ५१ PDF १२-१०-२०१७