राज्य परिचर्या कक्ष

राज्य परिचर्या कक्ष

अ .क्रं नाव प्रकाशन दिनांक
  १ राज्य परिचर्या कक्षाची माहिती     २३-०८-२०२३
  २ एएनएम व जीएनएम परिचर्या प्रशिक्षण केंद्रातील शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सुचना     २४-०८-२०२३
  ३ सार्वजनिक आरोग्‍य परिचारीका (पीएचएन) प्रशिक्षण सन२०२३-२४     २९-०८-२०२३
  ४ मनोरुग्‍ण तज्ञ परिचारीका (डीपीएन) प्रशिक्षण २०२३-२४     २९-०८-२०२३
  ५ राज्‍यस्‍तरीय 7 संवर्गातील सन २०२३ ची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची     ३१-०८-२०२३
  ६ अधिसेविका, सहायक अधिसेविका, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका-निर्देशिका यांच्या पदोन्नती बाबतची अंतिम जेष्ठता सूची   २२-११-२०२३
पाठयनिर्देशिका पदाच्‍या पदभरतीबाबत जाहिर प्रकटन     30-11-2023